Wierzyciel ma prawo do zaspokajania z majątku dłużnika.
 
 
Licytacje
 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Natalia Kubala na podstawie art.953 kpc w związku z art.955 kpc zawiadamia, że w dniu 15 maja 2014 r. w Sądzie Rejonowym w Krośnie, przy ul.Sienkiewicza 12 w sali nr 309 o godz. 09.15 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości położonej w miejscowości: Ustrobna, gm. Wojaszówka, stanowiącej własność dłużnika: Romana Leśniak, mającej urządzoną księgę wieczystą nr KS1K/00089800/8 prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie.
Nieruchomość stanowi: niezabudowana nieruchomość gruntowa oznaczona działką nr 253/2 o pow. 0,1800 ha. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania: tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Suma oszacowania wynosi: 25.300,00 zł. Cena wywołania wynosi: 18.975,00 zł. Rękojmia wynosi: 2.530,00 zł.

Rękojmię można wpłacić w gotówce w kasie kancelarii lub najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy Komornika Sądowego w Krośnie:
Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.O/Rzeszów nr 82 1020 4391 0000 6602 0129 7886

 

 

 

 

 
 
Tel./fax: (0-13) 43-249-47


Strona główna|Zakres działania|Nieruchomości|Ruchomości|Ustawa|Do pobrania|Kontakt
Adres kancelarii:
ul. Grodzka 26 38-400 Krosno
Liczba odwiedzin:  512
Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię